Strona główna > Portal > Gospodarka Wodno-Ściekowa

GWŚ

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY GORAJ!

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), gminy zobowiązane są do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Goraj zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości, którzy nie są podłączeni do kanalizacji sanitarnej o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji m.in.

 • dane właściciela, użytkownika
 • adres nieruchomości
 • nr działki ewidencyjnej
 • dane techniczne dotyczące zbiornika bezodpływowego, przydomowej oczyszczalni

Wypełnione zgłoszenia (stanowiące załącznik do niniejszego pisma),należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Goraj w  sekretariacie lub  pokoju  Nr 16, pocztą na adres Urząd Gminy Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj lub drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Druki zgłoszenia dostępne są również w Urzędzie  Gminy Goraj  pokój Nr 16, oraz na stronie internetowej goraj.eu.

Na podstawie powyżej wymienionych przepisów Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, obowiązek prowadzenia ewidencji przez gminy, został wprowadzony w celu prowadzenia kontroli częstotliwości opróżnienia zbiorników bezodpływowych,  oraz kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.  Zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania faktu korzystania z usług podmiotu,  który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie dostarczenia wypełnionej ankiety do 30 kwietnia 2020 r.,  zostanie przeprowadzona kontrola nieruchomości przez pracowników tutejszego Urzędu.

Szczegółowych informacji w sprawie ankiety mogą Państwo uzyskać pod nr telefonu 84 6858001 lub w pokoju nr 16.

 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)

ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (DOCX)

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)

ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (PDF)

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY GORAJ ODNOŚNIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Goraj informuje właścicieli nieruchomości przystępujących do eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków,  o obowiązku dokonania zgłoszenia  Wójtowi Gminy Goraj w terminie 30 dni  przed planowanym  rozpoczęciem  eksploatacji nowo zbudowanej  przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2019 r. poz.  1396  z późn. zm.) .

Wymagane dokumenty na zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków:

 • Wniosek – zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m 3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego  w ramach zwykłego korzystania z wód
 • Kopię mapy z naniesieniem lokalizacji  przydomowej oczyszczalni ścieków lub powykonawczą inwentaryzację geodezyjną

W ciągu 30 dni Wójt Gminy Goraj przyjmujący zgłoszenie może w formie decyzji wnieść sprzeciw dotyczący rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w przypadku gdy:

 • Eksploatacja instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków  powodowała by  przekroczenie standardów emisyjnych jakości środowiska
 • Instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Wójt Gminy Goraj wstrzymuje się użytkowanie takiej oczyszczalni. W przypadku nie zgłoszenia w terminie rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, lub termin na zgłoszenie sprzeciwu nie minął, a użytkownik rozpoczął eksploatacje przydomowej oczyszczalni ścieków Wójt Gminy Goraj  zgodnie z art. 342 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska  ma prawo nałożyć karę grzywny.

W sytuacji gdy przepustowość  przydomowej oczyszczalni  ścieków będzie przekraczać 7,5 m3 na dobę, konieczne będzie wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo  budowlane    (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) – uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodno prawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ale tylko w przypadku gdy ilość odprowadzanych ścieków przekracza 5 m3 na dobę lub jeżeli ścieki są odprowadzane do ziemi lub wody będącą cudzą własnością

Przydomowe oczyszczalnie ścieków należy  eksploatować zgodnie z instrukcją, przepisami wykonawczymi do Ustawy Prawo Wodne – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra żeglugi morskiej i żeglugi śródlądowej  z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych  do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Wymogi zgłoszenia budowy i eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków wynikają z odrębnych przepisów:

 • Ustawy Prawo budowlane (art. 29 ust. 1 pkt 3) w kwestii zgłoszenia budowy do Starosty,
 • Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (art. 153 ust. 1) w kwestii eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja  wymaga zgłoszenia (§ 2 ust. 1)  w kwestii obowiązku  zgłoszenia instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym Wójt Gminy Goraj, zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości, którzy nie są podłączeni do kanalizacji, nie posiadają szamba, o wypełnienie  zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (stanowi załącznik do niniejszego pisma) osobiście w Urzędzie Gminy Goraj w  sekretariacie lub  pokoju  Nr 16, pocztą na adres Urząd Gminy Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj lub drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Druki zgłoszenia dostępne są również w Urzędzie  Gminy Goraj, pokój Nr 16 oraz na stronie internetowej goraj.eu

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (WORD)

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (PDF)

 

Informacja odnośnie podmiotów mogących prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)

Usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Goraj, mogą prowadzić jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Goraj.

Wyjątek stanowią gminne jednostki organizacyjne prowadzące na obszarze własnej gminy działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych, nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia , ale muszą spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takiego zezwolenia.

Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych bez wymaganego zezwolenia zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach skutkuje sankcjami karnymi w postaci kary grzywny lub kary aresztu.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych z naruszeniem przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, może być cofnięte zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wydanym zezwoleniem.

Nadzór nad opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych przez mieszkańców Gminy Goraj oraz nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych sprawuje WÓJT GMINY GORAJ.

Poniżej wykaz podmiotów mogących świadczyć usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych na terenie Gminy Goraj.

 

 1. Gmina Goraj
  Ul. Bednarska 1
  23-450 Goraj
  Tel. 84 6858002
 2. WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
  Ul. Szybowa 2
  41-808 Zabrze
  Tel.32 278 45 31

EWIDENCJA UDZIELONYCH ZEZWOLEŃ NA OPRÓZNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOSCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY GORAJ (PDF)

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (PDF)

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania z zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (DOCX)

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania z zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (PDF)

Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (PDF)

Uchwała Nr XXXIX/235/18 Rady Gminy Goraj z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działąlności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Goraj (PDF)

Opracowanie: Referat Gospodarki Wodno - Ściekowej

 

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Goraj siecią wodociągową - październik 2019

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ) Wójt Gminy Goraj podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z Harmonogramem badań wody zatwierdzonym przez PPIS w Biłgoraju w miesiącu sierpniu 2019 r. zostały wykonane badania wody z sieci wodociągowej w następujących miejscowościach: Jędrzejówka. Woda spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.) Wyniki badań wody z poszczególnych miejscowości w załączniku:

Jędrzejówka

 

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Goraj siecią wodociągową - wrzesień 2019

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ) Wójt Gminy Goraj podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z Harmonogramem badań wody zatwierdzonym przez PPIS w Biłgoraju w miesiącu sierpniu 2019 r. zostały wykonane badania wody z sieci wodociągowej w następujących miejscowościach: Gilów, Goraj, Zastawie. Woda spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.) Wyniki badań wody z poszczególnych miejscowości w załączniku:

Goraj

Gilów

Zastawie

 

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Goraj siecią wodociągową - sierpień 2019

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ) Wójt Gminy Goraj podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z Harmonogramem badań wody zatwierdzonym przez PPIS w Biłgoraju w miesiącu sierpniu 2019 r. zostały wykonane badania wody z sieci wodociągowej w następujących miejscowościach: Jędrzejówka, Albinów Duży, Zastawie. Woda spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.) Wyniki badań wody z poszczególnych miejscowości w załączniku:

Albinów Duży

Jędrzejówka

Zastawie

 

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Goraj siecią wodociągową - lipiec 2019

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ) Wójt Gminy Goraj podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z Harmonogramem badań wody zatwierdzonym przez PPIS w Biłgoraju w miesiącu lipcu 2019 r. zostały wykonane badania wody z sieci wodociągowej w następujących miejscowościach: Goraj, Zastawie. Woda spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.) Wyniki badań wody z poszczególnych miejscowości w załączniku:

Goraj - ul. Cmentarna

Goraj - ul. Cmentarna

Goraj - ul. Szewska

Goraj - ul. Radecka

Goraj - ul. Bednarska

Zastawie

 

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Goraj siecią wodociągową - czerwiec 2019

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ) Wójt Gminy Goraj podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z Harmonogramem badań wody zatwierdzonym przez PPIS w Biłgoraju w miesiącu czerwcu 2019 r. zostały wykonane badania wody z sieci wodociągowej w następujących miejscowościach: Goraj, Kondraty. Woda spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.) Wyniki badań wody z poszczególnych miejscowości w załączniku:

Goraj

Kondraty

 

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Goraj siecią wodociągową - maj 2019

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ) Wójt Gminy Goraj podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z Harmonogramem badań wody zatwierdzonym przez PPIS w Biłgoraju w miesiącu maju 2019 r. zostały wykonane badania wody z sieci wodociągowej w następujących miejscowościach: Goraj, Albinów Duży. Woda spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm. ) Wyniki badań wody z poszczególnych miejscowości w załączniku:

Goraj

Albinów Duży

 

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Goraj siecią wodociągową - kwiecień 2019

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ) Wójt Gminy Goraj podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z Harmonogramem badań wody zatwierdzonym przez PPIS w Biłgoraju w miesiącu kwietniu 2019 r. zostały wykonane badania wody z sieci wodociągowej w następujących miejscowościach: Zastawie, Goraj, Gilów, Kondraty i Jędrzejówka. Woda spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm. ) Wyniki badań wody z poszczególnych miejscowości w załączniku:

Zastawie

Goraj

Gilów

Kondraty

Jędrzejówka

 

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia - marzec 2019

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Goraj siecią wodociągową.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) Wójt Gminy Goraj podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z Harmonogramem badań wody zatwierdzonym przez PPIS w Biłgoraju w miesiącu marcu 2019 r. zostały wykonane badania wody z sieci wodociągowej w miejscowości Zastawie. Woda spełnia wymogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Wyniki badań wody z wyżej wymienionej miejscowości w załączniku:

Wyniki badań w formacie PDF

 

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia - wrzesień 2018

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Goraj siecią wodociągową.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm) Wójt Gminy Goraj podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z Harmonogramem badań wody zatwierdzonym przez PPIS w Biłgoraju w miesiącu sierpniu 2018 r. zostały wykonane badania wody z sieci wodociągowej w miejscowościach: Zastawie, Jędrzejówka, Kondraty, Gilów, Albinów Duży oraz Goraj. Woda spełnia wymogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Wyniki badań wody z wyżej wymienionej miejscowości w załącznikach:

Albinów Duży

3874/09/2018/M/1

3874/09/2018/F/1

Gilów

3874/09/2018/M/2

3874/09/2018/F/2

Goraj

3874/09/2018/M/3

3874/09/2018/F/3

Kondraty

3874/09/2018/M/4

3874/09/2018/F/4

Zastawie

3874/09/2018/M/5

3874/09/2018/F/5

3874/09/2018/M/6

3874/09/2018/F/6

Jędrzejówka

3874/09/2018/M/7

3874/09/2018/F/7

 

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia - sierpień 2018

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Goraj siecią wodociągową.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm) Wójt Gminy Goraj podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z Harmonogramem badań wody zatwierdzonym przez PPIS w Biłgoraju w miesiącu sierpniu 2018 r. zostały wykonane badania wody z sieci wodociągowej w miejscowościach: Zastawie, Jędrzejówka i Goraj. Woda spełnia wymogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

Wyniki badań wody z wyżej wymienionej miejscowości w załącznikach:

Zastawie

4338/08/2018/M/2

4338/08/2018/F/2

Jędrzejówka

371/08/2018/M/1

371/08/2018/M/2

371/08/2018/M/3

371/08/2018/M/4

Goraj

4338/08/2018/M/1

4338/08/2018/F/1

 

 


 

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia - lipiec 2018

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Goraj siecią wodociągową.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm) Wójt Gminy Goraj podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z Harmonogramem badań wody zatwierdzonym przez PPIS w Biłgoraju w miesiącu lipcu 2018 r. zostały wykonane badania wody z sieci wodociągowej w miejscowości Goraj. Woda spełnia wymogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

Wyniki badań wody z wyżej wymienionej miejscowości w załącznikach:

5213/06/2018/M/1

5213/06/2018/F/1

 

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia - czerwiec 2018

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Goraj siecią wodociągową.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm) Wójt Gminy Goraj podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z Harmonogramem badań wody zatwierdzonym przez PPIS w Biłgoraju w miesiącu czerwcu 2018 r. zostały wykonane badania wody z sieci wodociągowej w miejscowościach Kondraty, Goraj, Zastawie, Jędrzejówka i Albinów Duży. Woda spełnia wymogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

Wyniki badań wody z wyżej wymienionej miejscowości w załącznikach:

101/06/2018/M/1

101/06/2018/M/2

101/06/2018/M/3

101/06/2018/M/4

101/06/2018/M/5

101/06/2018/F/1

101/06/2018/F/2

101/06/2018/F/3

101/06/2018/F/4

101/06/2018/F/5

 

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia - maj 2018

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Goraj siecią wodociągową.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm) Wójt Gminy Goraj podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z Harmonogramem badań wody zatwierdzonym przez PPIS w Biłgoraju w miesiącu kwietniu 2018 r. zostały wykonane badania wody z sieci wodociągowej w miejscowościach Zastawie i Goraj. Woda spełnia wymogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

Wyniki badań wody z wyżej wymienionej miejscowości w załącznikach:

4456/04/2018/M/1

4456/04/2018/M/2

4456/04/2018/F/1

4456/04/2018/F/2


 

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia - kwiecień 2018

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Goraj siecią wodociągową.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm) Wójt Gminy Goraj podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z Harmonogramem badań wody zatwierdzonym przez PPIS w Biłgoraju w miesiącu kwietniu 2018 r. zostały wykonane badania wody z sieci wodociągowej w miejscowościach Gilów, Kondraty, Jędrzejówka i Albinów Duży. Woda spełnia wymogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

Wyniki badań wody z wyżej wymienionej miejscowości w załącznikach:

3568/03/2018/M/1

3568/03/2018/M/2

3568/03/2018/M/3

3568/03/2018/M/4

3568/03/2018/F/1

3568/03/2018/F/2

3568/03/2018/F/3

3568/03/2018/F/4

 

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia - marzec 2018

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Goraj siecią wodociągową.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm) Wójt Gminy Goraj podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z Harmonogramem badań wody zatwierdzonym przez PPIS w Biłgoraju w miesiącu marcu 2018 r. zostały wykonane badania wody z sieci wodociągowej w miejscowości Gilów. Woda spełnia wymogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

Wyniki badań wody z wyżej wymienionej miejscowości w załącznikach:

Gilów:

5104/03/2018/F/1

5104/03/2018/M/1

 

Informacja Wójta Gminy Goraj

Wójt Gminy Goraj informuje, iż w dniu 23 listopada 2017 r. (czwartek) z powodu przebudowy linii wodociągowej na ul. Rolnej w Goraju, na ul. Frampolskiej, Szewskiej, Nadrzecznej, Bednarskiej i Rolnej, Bononii i części Wólki Abramowskiej będzie przerwa w dostawie wody od godziny 13:00 do godziny 18:00.

Proszę o wcześniejsze zaopatrzenie się w wodę do celów bytowych i gospodarczych oraz o nie planowanie lub przełożenie działań co do których wykonania będzie potrzebna bieżąca woda.

Za utrudnienia w dostawie wody przepraszamy.

 

Informacja Wójta Gminy Goraj

Wójt Gminy Goraj informuje, iż w dniu 22 listopada 2017 r. (środa) z powodu przebudowy linii wodociągowej na ul. Rolnej w Goraju, na ul. Frampolskiej i Rolnej, Bononii i części Wólki Abramowskiej będzie przerwa w dostawie wody od godziny 8:00 do godziny 18:00.

Proszę o wcześniejsze zaopatrzenie się w wodę do celów bytowych i gospodarczych oraz o nie planowanie lub przełożenie działań co do których wykonania będzie potrzebna bieżąca woda.

Za utrudnienia w dostawie wody przepraszamy.

 

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia - październik 2017

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Goraj siecią wodociągową.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm) Wójt Gminy Goraj podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z Harmonogramem badań wody zatwierdzonym przez PPIS w Biłgoraju w miesiącu wrześniu 2017 r. zostały wykonane badania wody z sieci wodociągowej w miejscowości Goraj. Woda spełnia wymogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

Wyniki badań wody z wyżej wymienionej miejscowości w załącznikach:

Goraj:

3992/10/2017/M/1

3992/10/2017/M/2

 

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia - październik 2017

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Goraj siecią wodociągową.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm) Wójt Gminy Goraj podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z Harmonogramem badań wody zatwierdzonym przez PPIS w Biłgoraju w miesiącu wrześniu 2017 r. zostały wykonane badania wody z sieci wodociągowej w miejscowości Zastawie. Woda spełnia wymogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

Wyniki badań wody z wyżej wymienionej miejscowości w załącznikach:

Zastawie:

258/10/2017/M/1

258/10/2017/F/1

 
 

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia - wrzesień 2017

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Goraj siecią wodociągową.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm) Wójt Gminy Goraj podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z Harmonogramem badań wody zatwierdzonym przez PPIS w Biłgoraju w miesiącu wrześniu 2017 r. zostały wykonane badania wody z sieci wodociągowej w następujących miejscowościach: Albinów Duży, Goraj. Woda spełnia wymogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

Wyniki badań wody z wyżej wymienionych miejscowości w załącznikach:

Albinów Duży:

60/09/2017/F/1

60/09/2017/M/1

Goraj:

60/09/2017/F/2

60/09/2017/M/2

 

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia - kwiecień 2017

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Goraj siecią wodociągową.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm) Wójt Gminy Goraj podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z Harmonogramem badań wody zatwierdzonym przez PPIS w Biłgoraju w miesiącu kwietniu 2017 r. zostały wykonane badania wody z sieci wodociągowej w następujących miejscowościach: Albinów Duży - pierwiastki promieniotwórcze (wyniki z dnia 24.08.2017 r.). Woda spełnia wymogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

Wyniki badań wody z wyżej wymienionej miejscowości w załączniku:

4796/03/2017/F/1

 
 

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia - sierpień 2017

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Goraj siecią wodociągową.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm) Wójt Gminy Goraj podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z Harmonogramem badań wody zatwierdzonym przez PPIS w Biłgoraju w miesiącu sierpniu 2017 r. zostały wykonane badania wody z sieci wodociągowej w następujących miejscowościach: Goraj i Kondraty. Woda spełnia wymogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989 )

Wyniki badań wody z poszczególnych miejscowości w załącznikach:

Jędrzejówka:

1566/08/2017/F/1
1566/08/2017/M/1

Goraj:

1566/08/2017/F/2
1566/08/2017/M/2

 

INFORMACJA O FINANSOWANIU ZADANIA "PRZEBUDOWA LINII WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM POMPOWNI II STOPNIA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODY"

Wójt Gminy Goraj informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. została zakończona realizacja zadania  ,,Przebudowa linii wodociągowej wraz z wykonaniem pompowni II stopnia w miejscowości Zagrody"

W ramach zadania wykonano 600 m nowej linii wodociągowej, łącząc istniejąc  linię wodociągową z wodociągu Zastawie z istniejącym wodociągiem Zagrody - Krzakowa Górka, powodując wyłączenie z eksploatacji wodociągu Zagrody - Krzakowa Górka. Wykonanie pompowni II stopnia na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Zagrody pozwoliło na zwiększenie ciśnienia wody dostarczanej części odbiorców z Zagród niwelując problem niedostatecznego ciśnienia wody płynącej do gospodarstw domowych.

Całość wykonania zadania    ,,Przebudowa linii wodociągowej wraz z wykonaniem pompowni II stopnia w miejscowości Zagrody" zamknęła się w kwocie 117 653,87 zł., w tym Gmina Goraj otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 66 808,00  zł.

 
 

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia - lipiec 2017

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Goraj siecią wodociągową.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm) Wójt Gminy Goraj podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z Harmonogramem badań wody zatwierdzonym przez PPIS w Biłgoraju w miesiącu lipcu 2017 r. zostały wykonane badania wody z sieci wodociągowej w następujących miejscowościach: Jędrzejówka i Zastawie. Woda spełnia wymogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989 )

Wyniki badań wody z poszczególnych miejscowości w załącznikach:

Jędrzejówka:

1893/07/2017/F/1
1893/07/2017/M/1

Goraj:

1893/07/2017/F/2
1893/07/2017/M/2

 

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia - czerwiec 2017

Informacja Wójta Gminy Goraj o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Goraj siecią wodociągową.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm) Wójt Gminy Goraj podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z Harmonogramem badań wody zatwierdzonym przez PPIS w Biłgoraju w miesiącu maju 2017 r. zostały wykonane badania wody z sieci wodociągowej w następujących miejscowościach: Goraj i Zastawie. Woda spełnia wymogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989 )

Wyniki badań wody z poszczególnych miejscowości w załącznikach:

Zastawie:

3945/05/2017/F/1
3945/05/2017/M/1

Goraj:

3945/05/2017/F/2
3945/05/2017/M/2

 
 

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Styczeń 2022
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 
Dzisiaj89
Wczoraj84
Tydzień288
Miesiąc2000
Użytkowników ogółem209206

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.