Strona główna > Odpady

Gospodarka odpadami

Częściowe zwolnienie z opłaty dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady

W Gminie Goraj w drodze Uchwały Nr XXXII/198/2021 Rady Miejskiej w Goraju z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2021 r., poz. 4938) wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wysokość częściowego zwolnienia od opłaty wynosi 1,00 zł od jednego mieszkańca na miesiąc.

 

 • Co zrobić żeby skorzystać z ulgi za kompostowanie?
 • Posiadaj na swojej nieruchomości przydomowy kompostownik.

 

Złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z nowym obowiązującym wzorem, w której należy zaznaczyć kompostowanie w przydomowym kompostowniku.

Osoby, które chcą skorzystać ze zwolnienia od miesiąca stycznia 2022 roku (od stycznia nie będą oddawać bioodpadów) zobowiązane są do złożenia nowej deklaracji w terminie: od 2 stycznia 2022 roku do 10 lutego 2022 roku.

Pamiętaj, że w przypadku skorzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, bioodpady nie będą odbierane z nieruchomości przez firmę odbierającą odpady komunalne.

Zachęcamy właścicieli nieruchomości, którzy mają taką możliwość, do założenia przydomowego kompostownika. Kompostowanie jest naturalnym procesem przemiany bioodpadów w łatwo przyswajalny dla roślin nawóz organiczny, nazywany kompostem. Kompost, jako podłoże bogate w łatwo przyswajalne przez rośliny składniki stosowany jest jako substancja poprawiająca właściwości gleby w miejskich zieleńcach, w ogrodnictwie, rolnictwie. Pełnić może rolę nawozu. Kompostowanie to ekologiczna metoda wspierająca środowisko naturalne, mająca również wymiar ekonomiczny. Kompostowanie to sposób na oszczędności dla domowego budżetu oraz na zmniejszenie o 30-50% ogólnej ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów instalacji komunalnych.

Bioodpady kompostować można w specjalnym kompostowniku przydomowym (do nabycia w sklepie ogrodniczym, można go też wykonać samemu), jak też w otwartej pryzmie w ogrodzie.

W czasie kompostowania bioodpadów należy pamiętać o: mieszaniu kompostu, wilgotności kompostowanych odpadów, dostatecznej ilości tlenu (powietrza).

Do kompostowania można używać odpadów takich jak np:

 

 • ścięta trawa,
 • liście z drzew i krzewów,
 • resztki roślin ozdobnych i warzyw bez objawów chorób,
 • chwasty, które nie zawiązały jeszcze nasion,
 • owoce – uszkodzone i obite,
 • drobne gałęzie i duże gałęzie po rozdrobnieniu,
 • odpady roślinne  gospodarstwa domowego: obierki z warzyw i owoców, resztki potrwa, zużyte torebki herbaciane,
 • popiół drzewny, np. z kominka,
 • szary papier – czysty i niezadrukowany.

 

Nie należy używać do kompostowania odpadów takich jak:

 

 • liści, owoców i warzyw z objawami chorób,
 • skórek owoców cytrusowych – obniżają aktywność mikroorganizmów w glebie,
 • chwastów, które zawiązały już nasiona,
 • dużych, nierozdrobnionych gałęzi,
 • mięsa i kości,
 • zadrukowanego i bielonego papieru,
 • popiołu  innych materiałów niż drewno.

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie i nie kompostuje, nie posiada kompostownika bądź uniemożliwi dokonanie oględzin w celu weryfikacji zgodności podanych informacji, ze stanem faktycznym przez osobę upoważnioną przez Burmistrza Goraja do kontroli musi liczyć się z utratą zwolnienia, które mu przysługiwało.

Ważna informacja dotycząca posiadanego kompostownika przydomowego i korzystania ze zwolnienia za kompostowanie bioodpadów

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach można utracić prawo do zwolnienia w przypadku gdy, właściciel nieruchomości, który złożył deklarację zawierającą oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu bioodpadów:

 

 1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
 2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
 3. uniemożliwia burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym.

 

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w punktach 1-3. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

INFORMACJA BURMISTRZA GORAJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01 stycznia 2022 r. (PDF)

Oświadczenie o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (DOC)

Oświadczenie o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (PDF)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (PDF)

 

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Burmistrz Goraja informuje, że Gmina zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Goraj zainteresowani odbiorem odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać wnioski o odbiór w/w odpadów  do Urzędu Miejskiego w Goraju pok. nr 12 w terminie do 08 września 2021 r. Wzór ww. wniosku można pobrać w Urzędzie Miejskim w Goraju - pokój nr 12 lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Goraju.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Goraj dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, jednocześnie warunkiem odbioru odpadów będzie ich dostarczenie do miejsca wskazanego przez gminę (odpady nie będą odbierane z posesji).

Wzór wniosku (DOCX)

Wzór wniosku (PDF)

 

Osiągnięte przez gminę Goraj poziomy (2013-2020)

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania –2013 r. – 50,6 %, 2014 r. – 48,4 %, 2015 r. - 40,5%, 2016 r. -0%, 2017 r. –11,98%, 2018 r. -17,41%, 2019 r.- 0,72 %; 2020 r. – 0 %

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy –2013 r. – 9,7%, 2014 r. – 18,6%, 2015 r. – 24,8%, 2016 r. -21,04%, 2017 r. –21,68%, 2018 r. –30,8%, 2019 r. – 40,11%; 2020 r. – 42,74 %

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 2013 r. – 100 %, 2014 r. – 100 %, 2015 r. –100 %, 2016 r. – 100 %, 2017 r. – 100%, 2018 r. – 100%, 2019 r.- 100%; 2020 r. – 100 %

 

Strona 1 z 6

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Styczeń 2022
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 98 gości 
Dzisiaj0
Wczoraj89
Tydzień288
Miesiąc2000
Użytkowników ogółem209206

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.