Strona główna

Wójt Gminy Goraj ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Goraj w 2019 r.

I. Rodzaj zadania

Celem niniejszego otwartego konkursu ofert jest zlecenie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1)   Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży, w tym w klubach sportowych.

2)   Propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,

3)   Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych,

4)   Uczestnictwo klubów i stowarzyszeń sportowych w imprezach i zawodach o zasięgu regionalnych i ogólnopolskich;

 

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania

Na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

1)   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,

2)   uchwały Rady Gminy Goraj Nr II/7/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia  „Programu współpracy Gminy Goraj  z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego. z 2018 r. poz. 6090).

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące w sferze zadania objętego niniejszym konkursem ofert odpłatną i/lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego, której zakres został wyodrębniony w statucie lub innym akcie wewnętrznym, tj.:

1)      organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy,

2)      podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 2. Dofinansowanie Gminy Goraj nie może przekraczać 95% całkowitych kosztów zadania.
 3. Oferenci, którzy będą składać oferty, winny:

1)   posiadać co najmniej 5 % wkład finansowy (środki własne lub pochodzące z  innych źródeł) rozumianych jako środki finansowe niepochodzące z budżetu Gminy Goraj, i/lub osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków w faktycznym koszcie zadań,

2)   posiadać niezbędne doświadczenie oraz zasoby osobowe (kadrę z odpowiednimi kwalifikacjami) zapewniające wykonanie zadania oraz rzeczowe (dostęp do bazy materialno – technicznej).

 1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego, stanowiącym Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300). Oferty należy sporządzić zgodnie z pouczeniami i przypisami zawartymi we wzorze oferty realizacji zadania publicznego.

W przypadku, gdy Oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817),  zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 1. Harmonogram  (część IV pkt 7 oferty) musi zawierać dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia całego zadania, jak również poszczególnych działań. Powinien być na tyle szczegółowy, aby umożliwić Zleceniodawcy kontrolę merytoryczną poszczególnych działań, podejmowanych przez Oferenta w trakcie realizacji zadania. Każde działanie wykazane w Harmonogramie musi być opisane w części IV pkt 6 oferty: Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego. Harmonogram powinien zawierać w szczególności informację jakie działanie, kiedy i przez kogo będzie realizowane, ze wskazaniem ewentualnych przerw w realizacji poszczególnych działań.
 2. Podczas sporządzania Harmonogramu  należy mieć na uwadze, że zakupu towarów/usług można dokonywać wyłącznie w terminie realizacji poszczególnych działań pod warunkiem, że zakupione towary/usługi są niezbędne do ich realizacji, np. wydatki związane z działaniem: zakup sprzętu sportowego będą uznane za kwalifikowane, gdy zostaną zaplanowane i poniesione w takim momencie okresu realizacji zadania, aby umożliwić jego uczestnikom pełne skorzystanie z zakupionego sprzętu w trakcie realizacji zadania publicznego.
 3. W ofercie nie należy zamieszczać (wypełniać) dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (część IV pkt 5  oferty - dolna część tabeli). 
  1. Oferty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta zgodnie ze statutem i danymi z Krajowego Rejestru Sądowego (z innego rejestru lub ewidencji) bądź pełnomocnictwem.
  2. W ramach dotacji nie będą finansowane/dofinansowane w szczególności następujące koszty:

1)   zakupu środków trwałych

2)   pokrycie deficytu oraz refundacja kosztów zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,

3)   odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

4)   kary finansowe (np. kary finansowe nałożone na klub sportowy: żółte i czerwone kartki, kary regulaminowe i dyscyplinarne, itp.),

5)   wydatki niezwiązane bezpośrednio z zadaniem.

 1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wskazanej w ofercie.
 3. Dopuszcza się możliwość wyboru jednej lub kilku ofert w ramach środków finansowych, przeznaczonych na realizację zadania.
 4. Wybór ofert jest ostateczny i Oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg i protestów.
 5. Wójt Gminy Goraj zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Realizacja zadania musi nastąpić w 2019 roku i obejmować okres od dnia podpisania umowy do dnia określonego w umowie, jednak nie później niż do 31 grudnia 2019roku.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zleconych zadań publicznych - Oferenci, którzy na zlecenie Gminy Goraj będą realizowali zadanie publiczne wymienione w części I niniejszego Ogłoszenia, muszą spełniać następujące warunki:

1) posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,

2) dysponować przy realizacji zadania kadrą posiadającą kwalifikacje przewidziane przepisami obowiązującego prawa (dotyczy także wolontariuszy i członków organizacji pracujących społecznie – w tej sytuacji kalkulacja wkładu pracy musi być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla personelu stałego wykonującego taką pracę,

3) dysponować adekwatną do podejmowanych działań bazą lokalową i materialną,

4) zadanie realizowane będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

5) zadanie będzie realizowane ze szczególną dbałością o zdrowie i życie beneficjentów, beneficjenci będą informowani o możliwości wystąpienia zagrożeń zdrowia,

6) wydatki związane z realizacją zadania publicznego będą ponoszone efektywnie i oszczędnie, dokonanie wydatku powinno być poprzedzone dogłębną analizą, pozwalającą jednoznacznie stwierdzić, czy dokonanie wydatku jest bezwzględnie konieczne

7) udostępniać informację publiczną na zasadach i w trybie określonym w art. 4a – 4c  ustawy,

8) nagrodami rzeczowymi dla beneficjentów zadań o charakterze sportowym będzie wyłącznie sprzęt sportowy.

3. Zgłaszane do realizacji zadanie publiczne powinno w szczególności:

1)   określać liczbę beneficjentów,

2)   gwarantować wysoką jakość wykonania danego zadania,

3)   gwarantować finansowe możliwości realizacji zadania przy jednoczesnym zachowaniu zasady rzetelności i oszczędności podczas sporządzania kalkulacji kosztów,

4)   upowszechniać sport oraz stymulować jego rozwój wśród mieszkańców gminy Goraj,

5)   popularyzować daną dyscyplinę sportu wśród mieszkańców gminy,

6)   podnosić poziom wyszkolenia sportowego beneficjentów,

7)   posiadać innowacyjną i adekwatną dla danej dyscypliny sportu oraz kategorii beneficjentów formułę,

8)   zachęcać do aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym gminy,

9)   wzmacniać poczucie więzi z lokalnym sportem.

V. Termin składania ofert

 1. Kompletne oferty dotyczące realizacji zadań należy składać w Urzędzie Gminy Goraj, ul. Bednarska 1, pokój Nr 2 (Sekretariat Urzędu Gminy) w terminie do dnia 14 lutego 2019 roku do godz. 15.30 (obowiązuje data wpływu do Urzędu Gminy) w zamkniętych kopertach z opisem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na zadanie: Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Goraj w 2019 r.” Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Oferty zostaną przekazane do rozpatrzenia Komisji konkursowej powołanej przez Wójta.
 2. Wybór ofert nastąpi w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną.
 3. Ocena formalna polega na ocenie kompletności i poprawności oferty, zgodnie z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu

1)        Kryteria formalne, które będą poddawane weryfikacji podczas oceny formalnej:

Lp.

Ogólne kryteria formalne

Możliwość uzupełnienia

1.

Czy ofertę złożono w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?

 

NIE DOTYCZY

2.

Czy oferta została sporządzona na właściwym formularzu zgodnie z wytycznymi ogłoszenia?

NIE DOTYCZY

3.

Czy wypełnione zostały wszystkie pola formularza ofertowego zgodnie z przypisami (w przypadku, gdy dane pole nie dotyczy danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole) oraz czy w oświadczeniach na końcu formularza dokonane zostały skreślenia umożliwiające jednoznaczne odczytanie deklaracji oferenta?

 

4.

Czy oferta jest złożona w jednoznacznie zdefiniowanym zakresie odpowiadającym właściwemu obszarowi zgodnie z ogłoszeniem konkursowym?

NIE DOTYCZY

5.

Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia?

NIE DOTYCZY

6.

Czy realizacja zadania przedstawionego w ofercie mieści się w zakresie w statutowej działalności odpłatnej i/lub nieodpłatnej pożytku publicznego (zgodnie z obowiązującym statutem lub innym aktem wewnętrznym oferenta) – sprawdzane będzie oświadczenie na końcu oferty oraz informacja znajdująca się w ofercie w części II.4?

 

NIE DOTYCZY

7.

Czy wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane załączniki zgodne z treścią ogłoszenia?

 

8.

Czy oferta została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z częścią III oferty? Czy kopie dokumentów zostały prawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem?

 

9.

Czy okres realizacji zadania jest zgodny z wytycznymi ogłoszenia o konkursie?

 

NIE DOTYCZY

10.

Czy wskazano w ofercie wymagany procentowy udział innych środków finansowych?

 

NIE DOTYCZY

11.

Czy poprawnie rachunkowo i czytelnie jest sporządzona kalkulacja kosztów?

 

 

2)        Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej, wypełniając dla każdej oferty arkusz oceny formalnej.

3)        Po zakończeniu oceny formalnej wszystkich ofert, komisja konkursowa sporządza w formie załączników do protokołu prac komisji, wykaz ofert pozytywnych ocenionych pod względem formalnym oraz wykaz ofert, które nie spełniły warunków formalnych wraz z podaniem przyczyn.

4. Ocena merytoryczna:

1)   Ocenie merytorycznej zostaną poddane wyłącznie oferty pozytywne pod względem formalnym.

2)   Przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą następujące kryteria merytoryczne:

 

Lp.

Kryterium oceny

Maksymalna
liczba
punktów

1.

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację, (realność realizacji działań przy zaproponowanym harmonogramie, adekwatność do planowanych działań  i kosztów, trwałość, oddziaływanie społeczne)

20

2.

Ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania

10

3.

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne

10

4.

Ocena planowanego przez organizację 5 % wkładu

finansowego ( środki własne lub pochodzące z  innych źródeł)

i/lub osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy

społecznej członków w faktycznym koszcie zadania

10

5.

Ocena wykonania zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim,  z uwzględnieniem w szczególności, rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków publicznych (można dołączyć referencje, listy polecające itp.)

20

6.

Ocena pozyskiwania na działalność organizacji środków z innych źródeł niż budżet Gminy Goraj.

10

Liczba punktów ogółem

80

3) Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi: 40 pkt.

4)      Komisja dokonuje oceny merytorycznej i sporządza w formie załączników do protokołu prac Komisji, wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji wraz z propozycją jej wysokości oraz wykaz ofert, którym nie rekomenduje udzielenia dotacji z podaniem przyczyny.

 1. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.
 2. Komisja przedstawia wyniki prac Wójtowi w formie protokołu wraz z załącznikami.
 3. Rekomendacja oferty nie jest równoznaczna z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
 4. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Wójt.
 5. Od decyzji Wójta nie przewiduje się trybu odwołania.
 6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone:

1)   na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Goraj;

2)   w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu adres internetowy: www.uggoraj.bip.lubelskie.pl

3)   na stronie internetowej Urzędu: www.goraj.eu

 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania publicznego reguluje umowa, sporządzona zgodnie z określonym w rozporządzeniu ramowym wzorem umowy, zawarta pomiędzy Wójtem, a Oferentem.
 2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju

Na realizację tego samego zadania przeznaczono w roku 2018 – 40.000 zł.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy wysokość dotacji przyznanej będzie niższa od dotacji wnioskowanej, przed podpisaniem umowy zostaną dokonane niezbędne uzgodnienia z realizatorem zadania w celu doprecyzowania zakresu i warunków wykonania zadania.
 2. Warunkiem przekazania dotacji jest:

1)      dostarczenie zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, jeśli dotyczy,

2)      dostarczenie zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów, jeśli dotyczy,

3)      dostarczenie zaktualizowanego harmonogramu, jeśli dotyczy,

4)      dostarczenie kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji / pobranego samodzielnie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego,

5)      zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania.

 1. Dokumenty, o których mowa w części VIII ust. 2 pkt 1 – 4 niniejszego Ogłoszenia, należy dostarczyć bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu, drogą telefoniczną lub elektroniczną, informacji o przyznanej dotacji.
 2. Niezastosowanie się do zapisu, o którym mowa w części VIII ust. 3 niniejszego Ogłoszenia, będzie skutkowało opóźnieniem terminu zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania.
 3. Zakres i warunki wykonania zadania, na realizację którego przyznano dotację (w tym obowiązki sprawozdawcze Oferenta), zostaną określone w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 4. Szczegółowych informacji o konkursie udziela kierownik Referatu Ogólno-Organizacyjnego Urzędu Gminy Goraj Pan Andrzej Fiedurek, tel. 84 6858002, wew. 139, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Treść ogłoszenia w formacie PDF

Treść ogłoszenia w formacie MS Office

Wzór w formacie PDF - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWYZ DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

Wzór w formacie MS Office - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWYZ DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Sierpień 2019
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości 
Dzisiaj52
Wczoraj55
Tydzień277
Miesiąc1519
Użytkowników ogółem140769

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.