Strona główna

„Cuda, Cuda Ogłaszają” Największe uliczne jasełka w Goraju

W niedziele 6 stycznia w Goraju w Święto Trzech Króli po raz pierwszy odbył się orszak. Te największe uliczne jasełka rozpoczęły się o godz. 11.30 mszą świętą odprawioną w Kościele św. Bartłomieja w Goraju. Tuż po niej uformował się orszak, w którym wzięło udział nawet kilkaset osób. Hasłem Orszaku Trzech Króli 2020 jest fragment refrenu utworu „Dzisiaj w Betlejem”, jednej z najczęściej śpiewanych kolęd. Scenariusz opierał się na kolędach i idei wspólnego kolędowania, aby przypomnieć sobie polskie kolędy od najstarszej „Anioł Pasterzom mówił” do najbardziej współczesnych. Dlatego w tym roku mieszkańcy Parafii i Gminy Goraj jeszcze bardziej niż zwykle pragnęli „kolędować Małemu”.

View the embedded image gallery online at:
http://www.goraj.eu/index.php?limitstart=8#sigFreeId10449911d2

Zanim uczestnicy wyruszyli w drogę odegrana została pierwsza scena „Olśnienie mędrców”. Kolejna scena „Pałac Heroda” odbyła się na skrzyżowaniu ulic przy rynku. Następnie orszak ul. Cmentarna, Bednarską, Frampolską dotarł na Rynek 600-lecia gdzie pod pomnikiem została odegrana scena „Walka dobra ze złem”, po której orszak przemieścił się ul. Dymitra Gorajskiego na Plac Targowy przy rzece Biała Łada gdzie została przedstawiona scena ”Narodzenie Zbawiciela” . Po której wszyscy uczestnicy przeszli pod Kościół gdzie Trzej Królowie oddali pokłon Jezusowi. Tam uroczyście w rytm kolędy „Bóg się rodzi” wszyscy uczestnicy zatańczyli Poloneza.

W tym roku po raz pierwszy w Parafii św. Bartłomieja z Trzema królami wyruszyliśmy w drogę do Stajenki i miejmy nadzieję, że to nie ostatnia taka inicjatywa. Naszym Orszakiem wyszliśmy z kolędami poza świątynie, poza rodzinne domy na ulice, aby zabrzmiały nasze kolędy znane, jak i zapomniane, kolędy które dla każdego z nas są wspomnieniem z dzieciństwa, radosnym czasem przeżywanym w gronie najbliższych. Pod hasłem „Cuda, Cuda ogłaszają” dziękowaliśmy za wydarzenia sprzed 100 lat, za cuda które zdarzyły się w historii naszej ojczyzny, cuda które zdarzają się wokół nas, których doświadczamy na co dzień. Aktorzy orszakowych scen to mieszkańcy naszej parafii, gminy, którzy mówili do nas słowami polskich kolęd które mówią nam o Bożym Narodzeniu. Prowadzeni przez gwiazdę dotarliśmy do Nowonarodzonego, aby wyrazić naszą miłość kolędą.

 

Wójt Gminy Goraj informuje, że przedłużono termin składania wniosków o przyłącze gazowe do 31 stycznia 2020r.

Realizując oczekiwania mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny, informujemy że w dalszym ciągu zbieramy wnioski. Budowa sieci gazowej na obszarze gminy Goraj jest uzależniona od ilości złożonych wniosków. Dlatego bardzo istotne jest, aby wniosek wypełniła jak największa  ilość  zainteresowanych mieszkańców. Wniosek jest do pobrania na stronie internetowej Polskiej Spółki Gazowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Goraj, pokój nr 23. W wyniku wstępnych uzgodnień trasa nitki gazociągowej będzie przebiegać przez następujące miejscowości: GORAJ, BONONIA, WÓLKA ABRAMOWSKA (dotyczy części Wólki Abramowskiej od drogi wojewódzkiej w kierunku Bononii) oraz ewentualnie ZASTAWIE, WÓLKA ABRAMOWSKA (druga część) i ZAGRODY przy drodze wojewódzkiej.

Osoby które we wcześniejszym terminie zapisywały się na gaz, ale nie wypełniały wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, proszone są o wypełnienie takiego wniosku i złożenie go do Urzędu Gminy Goraj w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2020 r.

 

Uwaga! Urząd Gminy Goraj informuje o zmianie rachunku bankowego do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obecny nr rachunku bankowego to:

Bank Spółdzielczy w Biłgoraju oddział Goraj

nr  68 9602 0007 2000 0198 2000 0055

 

Ostatnia sesja rady gminy Goraj w tym roku. Budżet na 2020 rok przyjęty jednogłośnie

Samorząd gminy Goraj obradował po raz ostatni w tym roku. Radni spotkali się na posiedzeniu w poniedziałek 30 grudnia, aby podjąć kilka uchwał, ale przede wszystkim dokonać rozpatrzenia projektu w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. Budżet na przyszły rok przyjęto jednogłośnie.

View the embedded image gallery online at:
http://www.goraj.eu/index.php?limitstart=8#sigFreeId96f50a4719

Za owocną pracę w ciągu minionego roku, ale też jednomyślność podczas głosowania, Radnym na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Goraj – Panu Stanisławowi Kapica podziękował Wójt Gminy Goraj – Antoni Łukasik. Podziękował również sołtysom za zaangażowanie społeczne, bezpośrednio przy pomocy w realizacji funduszy sołeckich, czy też innej pomocy doradczej i społecznej, stowarzyszeniom i kołom gospodyń, które również czynnie włączają się w życie społeczne Gminy, druhom strażakom za ich ogromne zaangażowanie we wszelkiego rodzaju prace i akcje.

Podczas obrad nie zabrakło też wielu miłych akcentów. Podziękowanie za wysiłek włożony w działania na rzecz rozwoju gminy oraz wsparcie otrzymali Pani Poseł RP Beata Strzałka, za wspieranie wszystkich tych działań na szczeblu powiatu, jak też województwa. Starosta Biłgorajski – Pan Andrzej Szarlip za wszelką pomoc i wsparcie działań gminy. „To dzięki temu, że mamy starostę z naszej gminy wiele zadań mogło być zrealizowanych, jak chociażby realizacja przebudowy nawierzchni dróg na dł. 9 km od Gilowa do Teodorówki, wykonanie ok. 400 mb. nawierzchni na drodze w Kondratach, wykonanie ok. 600 mb. nawierzchni drogi w Abramowie i kosztowny remont, a właściwie przebudowa mostu w Wólce Abramowskiej. Ponadto Pan Starosta zaangażował się osobiście w procedurę budowy połączenia drogi serwisowej od mostu w Goraju do skrzyżowania z drogą przy GS-ie. Mało tego, dołożył starań, aby z budżetu powiatu biłgorajskiego wyasygnować kwotę 350 tys. zł. na ten cel.” Podziękowania trafiły także do władz i pracowników Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, a w szczególności w kierunku Pana Wojewody – a obecnie już Pana Posła Przemysława Czarnka oraz przewodniczącego Sejmiku – a obecnie wicemarszałka Województwa – Pana Michała Mulawy. Serdeczne podziękowania trafiły też do wiceministra Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który wielką sympatią obdarzył gminę Goraj, a w szczególności druhów strażaków. Jako dysponent funduszu Sprawiedliwości najpierw przyczynił się do przekazania 56 tys. zł. na zakup potrzebnego umundurowania i sprzętu dla 3 jednostek, a następnie przekazał 800 tys. zł. na zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego. Podziękowania należą się wszystkim osobom, które zaangażowały się czynnie w zbiórkę podpisów poparcia przy konsultacjach społecznych dotyczących uzyskania praw miejskich Goraja – w szczególności wszystkim członkom stowarzyszenia Goraj 1377 na czele z przewodniczącym tego komitetu Stanisławem Chorembałą.

Wójt podziękował również wszystkim instytucjom współpracującym z Gminą Goraj, w tym Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego, reprezentowanym w gminie Goraj przez Pana Krzysztofa Blachę i Lubelskiej Izbie Rolniczej, reprezentowanej przez Przewodniczącego Powiatowej Izby Rolniczej w Biłgoraju Pana Piotra Kiełbasę. Wójt nie zapomniał też o podziękowaniach dla wszystkich jednostek organizacyjnym Gminy na czele z ich dyrektorami i kierownikami: Pani Dyrektor Elżbiecie Różańskiej, Pani Dyrektor Marcie Miszczak-Najda, Pani Kierownik Barbarze Sajewskiej i Panu Kierownikowi Andrzejowi Świcy.

Na koniec Pan Wójt podziękował wszystkim bez wyjątku pracownikom Urzędu Gminy za pełne zaangażowanie.

Podsumowując Wójt Gminy Goraj serdeczne podziękował wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do zrealizowania zadań, jakie w bieżącym roku przyszło wspólnie realizować. Były to zadania nie tylko inwestycyjne, ale również i te społeczne, kulturalne i administracyjne. Ten rok był to rok bardzo udany, obfitujący w wiele wydarzeń i wiele inwestycji, które bądź to udało się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia, bądź rozpoczęliśmy je i zostaną one ukończone w 2020r., jak. np. remont GOK-u, remont UG, czy przebudowa nawierzchni drogi w Zagrodach.

Należy podkreślić, że zrealizowaliśmy największy jak dotychczas w historii gminy Goraj budżet w wysokości ok. 24 mln. zł. , z czego wydatki na inwestycje wyniosły ponad 8 mln. zł.

Dla porównania kwoty wydatków budżetowych w poprzednich latach, które wynosiły:

 • 2018r. - 20.112.088,23 zł.
 • 2017r. - 15.806.680,29 zł.
 • 2016r. - 14.263.867,11 zł.
 • 2015r. - 15.428.525,25 zł.
 • 2014r. - 11.514.551,03 zł.
 • 2013r. - 12.160.522,41 zł.

Dla przypomnienia najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w 2019r. :

 • ukończenie termomodernizacji wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy
 • zamontowanie 117 instalacji fotowoltaicznych, • - rozpoczęcie robot remontowych przy rewitalizacji budynku i placu GOK-u,
 • wykonanie placu zabaw przy przedszkolu w Goraju,
 • remont świetlicy w Zastawiu,
 • zakup sprzętu p.poż. dla jednostek OSP , w tym w szczególności zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Hosznia Ordynacka.
 • wykonanie we współpracy z Powiatem Biłgorajskim odcinka drogi asfaltowej w Gilowie od granicy z gminą Turobin aż za skrzyżowanie za kościołem o długości ok. 1km, jako pierwszy etap całej inwestycji, która będzie kontynuowana w 2020r. i obejmie przebudowę nawierzchni całego na terenie naszej gminy 9 km. odcinka drogi aż do granicy z gminą Frampol,
 • utwardzenie bądź remont istniejącej już nawierzchni ponad 5 km dróg gminnych na 7 większych zadaniach inwestycyjnych: (w Zastawiu, Wólce Abramowskiej, Bononii, Średniówce, Zagrodach i Goraju).

Ponadto realizacja wszystkich 12 Funduszy Sołeckich za sumę ok. 340 tys. zł.

Na ich realizację poniesione zostały koszty w wysokości ponad 8 mln. zł., co stanowi 1/3 24 mln. budżetu Gminy.

„Jest to wynik bardzo dobry, jaki osiągają często samorządy w latach wyborczych, my natomiast osiągnęliśmy taki tuż po wyborach, co świadczy o tym, że niezależnie od wszystkiego konsekwentnie realizujemy politykę rozwoju gminy i poprawy warunków życia jej mieszkańców. Na te inwestycje zostały pozyskane środki zewnętrzne (unijne i nie tylko) w kwocie ponad 5 mln. zł. „

 • Oprócz zadań inwestycyjnych realizowane też były:
 • doroczny festyn rodzinny ,
 • festiwal im. Anny Malec w Jędrzejówce,
 • uroczystość 50-lecia pożycia par małżeńskich,
 • PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI GMINY I ZŁOŻENIE WNIOSKU DO MSWiA o nadanie (przywrócenie praw miejskich ) dla Goraja

Podsumowując, to był dobry rok dla gminy Goraj. ” Życzyłbym sobie, Państwu i wszystkim mieszkańcom gminy, aby kolejne lata przebiegały w podobnym tempie rozwoju, aby gmina rozwijała się coraz lepiej, a przede wszystkim mieszkańcom Gminy żyło się dobrze i bezpiecznie.” – powiedział Wójt Antoni Łukasik w swoim wystąpieniu.

 

orszak

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 131 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 14:42 dnia 27.12.2019

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 131 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 14:42 dnia 27.12.2019

 

zyczenia

   

Strona 2 z 80

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Styczeń 2020
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości 
Dzisiaj37
Wczoraj85
Tydzień484
Miesiąc2188
Użytkowników ogółem151406

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.