Strona główna

Ogłoszenia

Wójta Gminy Goraj w sprawie:

 

ogłoszenia otwartego konkursu dla jednostek niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku oraz dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z poźn. zm.} na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w gminie Goraj w 2015 roku:

 

Wójt Gminy Goraj

informuje, iż na podstawie uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego Nr XIII/210/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., projekt pt."Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą zwiększenia wykorzystania energii przyjaznej środowisku w Gminie Goraj” został wybrany do dofinansowania  w ramach Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku RPO WL 2007-2013. Kwota inwestycji wynosi 4 521 085,99 zł.


W związku z powyższym umowy z mieszkańcami Gminy Goraj na dostawę
i montaż kolektorów słonecznych, będą zawierane w terminie do 18 lutego 2015 roku. Osoby, które zadeklarowały udział w projekcie, będą informowane telefonicznie przez pracowników Urzędu Gminy o konkretnym terminie zawarcia umowy.


Ponadto osoby zainteresowane mogą zapisywać się na listę rezerwową

w Urzędzie Gminy Goraj pokój nr 20.

 

Ślubowanie Nowego Wójta.

 

5 grudnia w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Goraju miała miejsce uroczysta sesja, podczas której ślubowanie złożył nowo wybrany Wójt Gminy Antoni Łukasik. Posiedzenie II sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Stanisław Kapica. Po powitaniu przybyłych Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Mariola Oleszczuk wręczyła nowemu wójtowi zaświadczenie o wyborze. Następnie obejmujący stanowisko Wójt odczytał tekst ślubowania: "Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy" oraz dodał „Tak mi dopomóż Bóg”. W imieniu własnym oraz pracowników Urzędu kwiaty i gratulacje złożyli Skarbnik Dorota Hawryło oraz Sekretarz Zenon Głowala. Przemówienie Wójta:

Wysoka Rado, Panie i Panowie sołtysi, Pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, Zaproszeni Goście, Mieszkańcy Gminy biorący udział w dzisiejszej sesji Rady Gminy Goraj !

Z woli przeważającej większości wyborców Gminy Goraj stoję tu dziś przed Wami jako Wasz Wójt i gospodarz Gminy na najbliższe cztery lata.

Na wstępie pragnę serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Goraj za olbrzymi kredyt zaufania, jaki  udzieliliście mi Państwo powierzając mojej osobie sprawowanie tej zaszczytnej ale i bardzo odpowiedzialnej funkcji.

Rozpoczynając swoją służbę na rzecz mieszkańców Naszej Gminy, myślę o czekających na mnie obowiązkach z optymizmem, ale też ze świadomością, że tylko dzięki ciężkiej pracy, zaangażowaniu oraz uporowi w dążeniu do celu, będę mógł maksymalnie wykorzystać dany mi czas. Już dziś chcę Wszystkich  zapewnić, że swoje obowiązki będę wykonywał sumiennie i należycie. Obiecuję pracować najlepiej jak potrafię, by nie zawieść pokładanych we mnie  oczekiwań i nadziei.

Przed chwilą wypowiedziane przeze mnie słowa ślubowania zobowiązują mnie do pełnego zaangażowania w pracę dla dobra publicznego i pomyślności Gminy Goraj.

Chciałbym, aby te słowa nie były tylko słowami, ale aby moja praca i postawa dawała wymierne efekty dla rozwoju Gminy Goraj.

Pragnę  stworzyć przyjazny klimat zarówno wokół swojej osoby jako wójta Gminy, jak również wokół Urzędu, którym przyszło mi kierować, dla wszystkich mieszkańców Gminy oraz innych osób, urzędów , czy instytucji z którymi będę się spotykał nie tylko w ramach pełnionych przez siebie obowiązków.

Chciałbym, aby każdy, którego spotkam na swej drodze czuł się prawdziwie dowartościowanym człowiekiem. Szanuję każdą osobę, jej  czas i problemy i każdy, kto tylko będzie potrzebował mojej pomocy, czy też wsparcia urzędu którym zaczynam już dziś kierować taką pomoc otrzyma. Deklaruję, że będę do Waszej dyspozycji nie tylko w wyznaczonych godzinach urzędowania, ale w każdym czasie, jeżeli będzie to tylko możliwe.

Dziś wspólnie z Wami rozpoczynam pisać nowy rozdział w  historii społeczności lokalnej Gminy Goraj i z wiarą  patrzę  w przyszłość.  Doskonale jednak zdaję  sobie sprawę z faktu jak wiele jest  przed nami do uporządkowania, jak wiele do zrobienia i jak wiele  potrzeb do zaspokojenia. Stąd potrzebne są mądre wspólne inicjatywy oraz ich rozważna i zgodna realizacja.

Powtarzałem to wielokrotnie na moich zebraniach w trakcie kampanii wyborczej i powtarzam, to dziś, że w pełni zadaję sobie sprawę z tego, że gmina Goraj, to nie tylko Goraj. Chciałbym wszystkich mieszkańców Gminy traktować równo, rozwiązywać Wasze problemy i zaspakajać niezbędne potrzeby. W tym miejscu chciałbym też mieć nadzieję, że mogę oczekiwać wzajemnego szacunku od Was wszystkich.

Szanowna Wysoka Rado z Panem Przewodniczącym Stanisławem Kapicą na czele, mam nadzieję, że zarówno moje dziś złożone ślubowanie, jak też słowa ślubowania wypowiedziane przez Was zaledwie tydzień temu skutkować będą dążeniem do podjęcia wszelkich, dobrych , mądrych i skutecznych  działań dla dobra naszej małej ojczyzny - ziemi Gorajskiej. Wierzę, że potrafimy wznieść się ponad wszelkim podziałami,  niezależnie od tego, kto z jakiej orientacji politycznej się wywodzi , bo na poziomie Gminy polityka nie powinna tworzyć jakichkolwiek barier i stworzymy silny i zwarty zespół gotowy na wyzwania obecnego czasu. Oczekuję, że będą Państwo obecni we wszelkich działaniach mających na celu rozwój Naszej Gminy.

Dobra współpraca  wójta z Radą Gminy jest gwarantem sukcesu. Dlatego z tego miejsca pozwolę sobie serdecznie pogratulować wszystkim nowo wybranym radnym i już dziś zaprosić do wspólnego działania na rzecz rozwoju Gminy Goraj. Jestem przekonany, że przez najbliższe lata będziemy sumiennie pracować i w toku konstruktywnej i otwartej dyskusji podejmować jak najlepsze decyzje dla wspólnego dobra jakim jest Nasza Gmina i jej mieszkańcy.

Liczę również na owocną współpracę z podmiotami gospodarczymi, sołectwami, organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami i instytucjami obecnymi na terenie naszej Gminy.

Chcę też podziękować mojemu poprzednikowi za zaangażowanie i włożony wkład w rozwój Gminy Goraj.

Ufam, że rozpoczęte inwestycje i przedsięwzięcia uda mi się przy Waszej pomocy doprowadzić do szczęśliwego zakończenia, a nowe zadania, które realizować będziemy w najbliższych latach przebiegać będą sprawnie i przyczynią się do poprawy warunków życia mieszkańcom Gminy.

 

Ponadto, deklarując przywiązanie do wartości chrześcijańskich, dbałość o wspólnotę i rodzinę, chciałbym podpisać się pod dekalogiem samorządowca, którego treść brzmi:

Po objęciu funkcji publicznej z wyboru społeczności lokalnej zobowiązuję się do:

1. Pełnego zaangażowania w pracę na rzecz wspólnoty, która powierzyła mi mandat.

2. Kierowania się w działalności publicznej zasadami wyrosłymi z kultury zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu.

3. Wspierania małżeństwa (związku kobiety i mężczyzny) oraz rodziny jako naturalnego środowiska wychowywania dzieci.

4. Podejmowania i wspierania inicjatyw zwiększających rolę rodziców w procesach edukacyjnych.

5. Wspierania nauczycieli i wychowawców w promowaniu naturalnych wzorców życia rodzinnego oraz ochronie dzieci i młodzieży przed deprawacją.

6. Promowania tradycji i historii wspólnoty lokalnej z poszanowaniem integralności państwa i dziedzictwa narodowego.

7. Wspierania instytucji samorządowych (organizatorów kultury, nauki i sportu) w działaniach dla rozwoju rodziny, zgodnie z utrwalonymi tradycją normami, zasadami i wartościami.

8. Dysponowania i zarządzania pieniędzmi publicznymi, według zasady roztropności, oszczędności i celowości ich wydawania.

9. Finansowania w pierwszej kolejności podstawowych potrzeb wspólnoty.

10. We wszystkich działaniach publicznych kierowania się prawym sumieniem w oparciu o zasady sprawiedliwości, uczciwości i roztropności.

 

Więcej...

 

Pierwsza Sesja Nowej Rady.

W dniu 28 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy w Goraju VII kadencji - 2014/2018. Posiedzenie Rady otworzył i prowadził radny senior Tadeusz Widz z Bononii. Nowo wybrani radni otrzymali zaświadczenia o wyborze, które wręczyła Przewodnicząca Gminnej komisji Wyborczej Pani Mariola Oleszczuk. Następnym punktem było złożenie ślubowania przez radnych. Po odczytaniu roty ślubowania przez prowadzącego, która brzmi: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.", każdy kolejno wypowiadał słowa: „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.  Po złożeniu ślubowania przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Za prawidłowe przeprowadzenie tajnego głosowania odpowiadała Komisja Skrutacyjna wybrana w składzie: Przewodniczący Andrzej Stańczyk oraz Członkowie Maria Momot i Patryk Kowalski. Jako jedynego kandydata do fotela Przewodniczącego zgłoszono Stanisława Kapicę z Jędrzejówki, który otrzymał 10 głosów na 15 i tym samym został wybrany Przewodniczącym Rady Gminy w Goraju. Według tej samej procedury zostali wybrani Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Goraju, którymi zostali: Paweł Kuraś z Goraja oraz Władysław Szara z Zastawia.

 

Skład Rady Gminy w Goraju VII kadencji - 2014/2018:

 

Kapica Stanisław - Jędrzejówka

Kuraś Paweł - Goraj

Szara Władysław - Zastawie

Furmaga Ryszard - Zagrody

Gąbka Leszek - Zastawie

Jabłońska Danuta - Goraj

Kiełbasa Piotr - Goraj

Kość Zbigniew - Średniówka

Kowalski Patryk - Abramów

Mielko Krzysztof - Gilów

Momot Maria - Wólka Abr.

Sowa Władysław - Zagrody

Stańczyk Andrzej Jan - Hosznia Ord.

Stańczyk Mirosław - Hosznia Abr.

Widz Tadeusz - Bononia

Więcej...

   

Podziękowanie

 

Informacja

Informacja Wójta Gminy Goraj na temat planowanej budowy samorządowego przedszkola
w miejscowości Goraj

Więcej...

 

Informacja

Film przedstawiający podsumowanie kadencji:

Informacja Wójta o realizacji inwestycji na terenie Gminy Goraj w latach 2010-2014:

 

Podczas kadencji 2010 - 2014 wykonano następujące inwestycje
sposobem gospodarczym:

 

 

Strona 68 z 78

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Grudzień 2019
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 
Dzisiaj3
Wczoraj58
Tydzień3
Miesiąc527
Użytkowników ogółem147749

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.