Strona główna

Spotkanie w sprawie gazyfikacji Gminy Goraj

14 maja 2019 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości gazyfikacji w nowoczesnej technologii skroplonego gazu ziemnego. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Goraj – Pan Antoni Łukasik, przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa oraz mieszkańcy miejscowości Goraj, Bononia i Wólka Abramowska zainteresowani tematyką gazyfikacji. Na zebranie przybyło ponad 70 osób zainteresowanych projektem m.in. właściciele indywidualnych gospodarstw domowych w/w miejscowości. Przedstawiciele reprezentujący Polską Spółkę Gazownictwa wyjaśnili na czym polega realizacja inwestycji. Najważniejszymi zagadnieniami był koszt podłączenia i ewentualnej eksploatacji oraz czy w ogóle Spółka połączy naszą gminę z „resztą świata”. Co do kosztów, to wiemy na pewno, że koszt przyłączenia nieruchomości to około 2300 zł brutto o ile granica naszej działki leży mniej niż 15 metrów od głównej nitki gazociągu. Jeśli więcej, to za każdy dodatkowy metr przyłączenia zapłacimy około 80zł. Dodatkowym kosztem jest instalacja od licznika do kotła i oczywiście sam kocioł grzewczy. Wymagany jest projekt instalacji i pozwolenie ze starostwa powiatowego, jak pozwolenie na budowę domu, a instalacje musi wykonać osoba/firma posiadająca wymagane uprawnienia. Można było obejrzeć krótką prezentacje multimedialną i usłyszeć jak będzie wyglądać proces inwestycyjny prowadzony przez Polską Spółkę Gazownictwa. Na podstawie ilości złożonych wniosków, Polska Spółka Gazownictwa dokona najpierw tzw. analizy opłacalności oraz oceni zasadność planowania inwestycji w Gminie Goraj.

View the embedded image gallery online at:
http://www.goraj.eu/index.php?limitstart=16#sigFreeIdb77f35fa23

Początkowy koszt inwestycji, zarówno dla gminy, jak i indywidualnych odbiorców na pewno jest duży. Jednak musimy wszyscy się wspólnie zastanowić nad przyszłością naszej lokalnej społeczności. Biorąc pod uwagę czas najbliższych kilkudziesięciu lat ogrzewanie gazem jest bardzo oszczędne, niezwykle wygodne a co najważniejsze bardzo ekologiczne. Ogrzewanie gazem jest przede wszystkim wygodne i ekologiczne.

Przy tego typu przedsięwzięciu zainteresowani będą mogli korzystać również z dofinansowania z Rządowego Programu „ Czyste Powietrze” realizowanego przez WFOŚ w Lublinie. Korzystając z tego programu można zyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tysiące złotych. Dofinansowanie wynosi od 30 do 90 procent.

Należy dodać, że na spotkaniu głos zabrał przedstawiciel stowarzyszenia „Goraj 1377” Pan Stanisław Chorembała, który zachęcał mieszkańców do podjęcia działań w celu odzyskania praw miejskich utraconych przez Goraj.

Do 15 czerwca 2019r. mieszkańcy miejscowości Goraj, Bononia i Wólka Abramowska którzy są zainteresowani przystąpieniem do projektu gazyfikacji, mają czas na wypełnienie ankiety, która jest dostępna w Urzędzie Gminy Goraj w pokoju nr 20.

 

Ponad 320 tysięcy z Funduszu Dróg Samorządowych dla Gminy Goraj

We wtorek 14 maja 2019 Wójt Gminy Goraj – Pan Antoni Łukasik wraz ze Skarbnik Gminy Goraj - Panią Dorotą Hawryło podpisali umowę z Wojewodą Lubelskim Panem Przemysławem Czarnkiem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109165 L w miejscowościach Wólka Abramowska i Bononia” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

1

2

Fundusz Dróg Samorządowych jest państwowym funduszem celowym. Oznacza to, że jego środki mogą być wydawane tylko na ściśle określone cele. Takimi celami są: zadania gminne i powiatowe polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg należących do jednostek samorządu terytorialnego.

Na wyżej wymienione zadanie Gmina Goraj złożyła wniosek jeszcze w ubiegłym roku. Pod koniec listopada 2018r. Wojewoda Lubelski ogłosił ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie, na której na 27 miejscu znalazła się Gmina Goraj. W dniu 7 lutego 2019 r. Gmina Goraj ogłosiła postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. W dniu 27 lutego bieżącego roku nastąpiło otwarcie ofert, z których najkorzystniejszą złożyła firma PRDM Sp. z. o. o. z Tomaszowa Lubelskiego. W dniu 16 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa o roboty budowlane na kwotę 567 212,63 zł. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ponad 500 mb od Bononii do drogi wojewódzkiej nr 835.

d

Dodatkowo zostanie wykonany chodnik po lewej stronie jezdni oraz przepusty i zjazdy utwardzone kruszywem po prawej stronie jezdni. Ponadto planuje się przebudowę przepustu pod jezdnią oraz wzmocnienie muru oporowego. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia powstanie ciąg pieszych o długości łącznej około 2 km, od Rynku 600-lecia w Goraju do drogi wojewódzkiej 835.

W ubiegłym tygodniu firma rozpoczęła roboty na drodze – wykonano pierwszą nawierzchnię asfaltową na całym odcinku drogi. Kolejnym etapem będzie wykonanie robót brukarskich oraz zjazdów indywidualnych.

W ramach dzisiaj podpisanej umowy pozyskane dofinansowanie wynosi 50% wartości robót budowlanych tj. wg umowy ponad 320 tysięcy złotych, natomiast faktycznie po przeprowadzeniu przetargu (gdzie nastąpiła oszczędność) kwota ta wyniesie niecałe 300 tysięcy złotych.

 

Biłgorajski Dzień Dziecka

dd

 

Spotkanie w sprawie gazyfikacji Gminy Goraj

Wójt Gminy Goraj zaprasza wszystkich mieszkańców sołectwa Goraj, Bononia oraz Wólka Abramowska (dotyczy części Wólki Abramowskiej od drogi wojewódzkiej w kierunku Bononii) na spotkanie dotyczące możliwości doprowadzenia gazu do posesji mieszkańców. Na zebraniu przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa szczegółowo omówią możliwości doprowadzenia sieci gazowej i podłączenia budynków indywidualnych do gazociągu, jeżeli gmina Goraj spełni wymagania konieczne do wybudowania gazociągu.

Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy na spotkanie w dniu 14 maja 2019r. (wtorek) o godz. 17 00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju, ul. Frampolska 23.

 

Budżet 2018 - Sprawozdania

Zgodnie z art. 34 ust. 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2017 r. z późn. zm) sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goraju za 2018 rok zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Goraj pod adresem https://uggoraj.bip.lubelskie.pl/index.php?id=378

 

Informacja Wójta Gminy Goraj dotycząca projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego"

Wójt Gminy Goraj informuje o rozpoczęciu III naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn.

„System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego",

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06.05.2019 r. do dnia 24.05.2019 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Goraju, pok. nr 12, tel. 84 685 80 38 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń azbest – Przewodnik Krok po kroku.

Osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze otrzymają wsparcie w okolicach IV kwartału 2019 r. Istnieje również możliwość realizacji tych prac do końca I połowy 2020 r.

 

logo

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie lokalizacji (PDF)

Oświadczenie 1 (PDF)

Oświadczenie 2 (PDF)

 

Trzeci Maja, Biała Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski...

Modlitwa za ojczyznę i akompaniament Orkiestry Dętej towarzyszyły gminnym obchodom 228 rocznicy Narodowego Święta 3 maja. Mocnym akcentem była homilia ks. Tadeusza Bastrzyka.

View the embedded image gallery online at:
http://www.goraj.eu/index.php?limitstart=16#sigFreeIdea385a085a

Uroczystości obchodów uchwalenia konstytucji w naszej gminie rozpoczęły się od przemarszu spod budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju na Rynek 600 - lecia w Goraju. Patriotyczna część obchodów rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego pod pomnikiem upamiętniającym pomordowanych w czasie II wojny światowej pod którym zostały zapalone znicze i złożone wieńce. Następnie w asyście pocztów sztandarowych i orkiestry wszyscy uczestnicy na czele z Panem Wójtem – Antonim Łukasikiem, Przewodniczącym Rady Gminy – Stanisławem Kapicą oraz mieszkańcami naszej gminy udali się do kościoła św. Bartłomieja w Goraju, gdzie również zostały złożone wieńce pod dzwonnicą kościoła. Licznie stawiły się jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy, które zawsze integrują się podczas uroczystości patriotycznych. Co roku 4 maja w dzień Świętego Floriana strażacy mają swoje święto.

Tradycyjnie została odprawiona uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. Homilię wygłosił ks. Tadeusz Bastrzyk, który poruszył problem patriotyzmu w odniesieniu do otaczającej nas rzeczywistości. Przypomniał zebranym, że 3 Maja to także uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, nawiązał do bogatej historii naszej miejscowości, która zobowiązuje mieszkańców do podjęcia starań o odzyskanie praw miejskich. Szczególnie doniosły charakter liturgii podkreślał śpiew Chóru Parafialnego oraz Gminna Orkiestra Dęta.

Po mszy świętej przedstawiciele stowarzyszenia „Goraj 1377” rozdawali ulotkę promującą naszą miejscowość, która zawierała rys historyczny, najważniejsze daty i nawiązała do odzyskania praw miejskich, które Goraj utracił w 1869 roku w wyniku represji carskich za udział mieszkańców gminy Goraj w powstaniu styczniowym.

 

KONKURS Z NAGRODAMI DLA UCZNIÓW I MIESZKAŃCÓW GMINY GORAJ „Kiedy Goraj był miastem”

Regulamin konkursu (w formacie docx)

Załącznik do regulaminu (w formacie docx)

 

Strona 3 z 65

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Czerwiec 2019
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 98 gości 
Dzisiaj46
Wczoraj73
Tydzień119
Miesiąc1164
Użytkowników ogółem135930

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.