Strona główna

zyczenia

 

"Twoja krew, moje życie" - Honorowe oddawanie krwi w naszej gminie

"Oddawać własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to jest gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia (…) Niech dawcy krwi którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata."

Jan Paweł II z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy w 2004 r.

W dniu 11 kwietnia br. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w godzinach od 8.00 do 12.00 odbyła się pierwsza akcja poboru krwi zorganizowana przez Urząd Gminy w Goraju. Aż ponad 30 mieszkańców zgłosiło chęć oddania krwi, a po wywiadzie przeprowadzonym przez pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa okazało się, iż mogło to uczynić 19 osób. Należy dodać, że prawie połowę tej liczby, a dokładniej 7 krwiodawców to kobiety. Ponadto 5 osób zdecydowały się na taki krok po raz pierwszy. Akcja zakończyła się wynikiem 9 l życiodajnego leku. Na uwagę zasługuje fakt , że w akcji uczestniczyło 5 pracowników Urzędu Gminy w tym Wójt Gminy – Pan Antoni Łukasik. Dodatkowo należy wspomnieć, że inicjatorem całej akcji był Pan Tomasz Łupina pracownik Urzędu Gminy i długoletni honorowy dawca krwi, który w swoim życiu oddał 28 litrów krwi.

View the embedded image gallery online at:
http://www.goraj.eu/#sigFreeId26cf4f758b

Za tą inicjatywę władze samorządowe naszej gminy i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wyraża głębokie podziękowanie. To wspaniała idea, ale również niezastąpiona metoda leczenia. Każdy, kto decyduje się na oddanie krwi pomaga w wyzdrowieniu albo bezpośrednio ratuje życie drugiego człowieka. Choć była to pierwsza taka akcja w gminie Goraj, ale mamy nadzieję, że nie ostatnia.

Bardzo dziękujemy wszystkim Naszym dawcom za zaangażowanie i bezinteresowne ofiarowanie cząstki siebie drugiemu człowiekowi.

 

Inauguracja nowego planu rządu "Nowej Piątki"

W dniu 4 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 Gminę Goraj odwiedzili przedstawiciele Wojewody Lubelskiego – Przemysława Czarnka, którzy promowali wśród mieszkańców Gminy Goraj nowe programy rządowe, rozpoczynając w ten sposób cykl spotkań informujących o programie „Nowa Piątka”.

View the embedded image gallery online at:
http://www.goraj.eu/#sigFreeId501107653d

W konsultacjach Programu, Samorząd Gminy reprezentował Wójt Gminy Goraj - Antoni Łukasik, Przewodniczący Rady Gminy - Stanisław Kapica oraz Radny Gminy – Tadeusz Widz. Program zostanie wdrożony w 2019 r. W spotkaniach pracownicy Urzędu Wojewódzkiego prezentowali korzyści wynikające z nowo wdrażanego programu.

„Nowa Piątka” to pakiet rządowych programów:

  1. "Emerytura +": to świadczenie, które będzie przyznane wszystkim osobom pobierającym emerytury (zarówno z KRUS, ZUS, jak i mundurową) i renty, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.
  2. "500+" na każde dziecko: już w lipcu 2019 r. każda rodzina otrzyma nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na pierwsze i każde kolejne dziecko do 18 roku życia, bez względu na dochody.
  3. "Niższy Pit": to obniżenie obciążeń podatkowych osób pracujących. Dzięki temu rozwiązaniu Polacy otrzymają wyższe wynagrodzenie za pracę.
  4. "Bez Pit dla młodych"(tzw. PIT 0%): osoby pracujące, do 26 roku życia, będą zwolnione z podatku PIT.
  5. "Połączenia Lokalne": przywrócenie połączeń autobusowych. Utworzony zostanie fundusz, dzięki któremu będzie możliwe przywrócenie połączeń autobusowych w wielu polskich samorządach.

Więcej informacji na temat nowego programu na stronie Urzędu Wojewódzkiego: https://www.lublin.uw.gov.pl/nowa-piatka

W ramach promocji rozdawano ulotki oraz broszury informujące o programach wchodzących w skład pakietu „Nowa Piątka” oraz udzielano wszelkich niezbędnych wyjaśnień. Program wzbudził spore zainteresowanie wśród mieszkańców.

 

 

plakat

 

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Goraj w sprawie planu rządu tzw. Nowej Piątki 4 kwietnia 2019 r.

Informujmy, że w związku z inauguracją nowego planu rządu, tzw. „Nowej Piątki" w Gminie pojawią się przedstawiciele Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka w celu konsultacji z mieszkańcami oraz wyboru najlepszych rozwiązań dla planowanych przez rząd działań.

Wizyta Busa „Nowa Piątka" w gminie Goraj zaplanowana jest na dzień 4 kwietnia (tj. czwartek) 2019 r., ok. godz. 12.00.

Zapraszamy na to wydarzenie oraz towarzyszące im rozmowy z mieszkańcami gminy na rynek w Goraju obok pomnika.

samochod

 

 

kiermasz

 

Umowa na rewitalizację Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju podpisana

logo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W poniedziałek 25 marca Wójt Gminy Goraj – Antoni Łukasik odebrał z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego umowę na „Kompleksową adaptację zdegradowanego budynku GOK w celu przywrócenia podstawowych oraz nadania mu nowych funkcji społecznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2023 Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach ww. konkursu wynosi 1.563.346,37 zł, co stanowi 95% kosztów kwalifikowalnych. Natomiast całkowita wartość projektu to kwota 2.035.477,44 zł.

Przedsięwzięcie przewiduje kompleksową modernizację zdegradowanego budynku GOK wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w celu przywrócenia mu podstawowych funkcji (kulturalnych), które ze względu na bardzo zły stan techniczny obiektu świadczone są jedynie w ograniczonym zakresie oraz nadania nowych funkcji społecznych (wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-opiekuńczego i punkt poradnictwa społecznego). Poza tym planowane jest zagospodarowanie zaniedbanego terenu wokół obiektu.

Otrzymane środki pozwolą na ostateczne sfinalizowanie realizowanego od wielu lat remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury, oraz nadanie estetycznego wyglądu przylegającego terenu.

zdjecie z marszalkiem

Jest to kolejna już pula pieniędzy, jakie w ostatnim czasie otrzymuje gmina Goraj na zadania inwestycyjne. Przypominamy, że obecnie trwa realizacja remontu budynku Urzędu Gminy, realizowanego w ramach projektu „Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy”, na który gmina uzyskała 95% kosztów kwalifikowalnych.

Poza tym został ogłoszony przetarg na montaż 117 instalacji ogniw fotowoltaicznych, gdzie dofinansowanie ze środków UE wyniesie ponad milion złotych.

Dodatkowo w ostatnim czasie gmina otrzymała dotację w kwocie ponad 180 tys. zł. na realizację projektu „Przedszkolaki na start ! – Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w gminie Goraj.” Oprócz tego również ostatnio gmina otrzymała wsparcie z rezerwy budżetu państwa na realizację 4 zadań drogowych na odbudowę dwóch dróg „powodziowych” i dwóch dróg „wąwozowych” na łączną kwotę 1 622 640,00 zł.

Ponadto w 2018 r. gmina złożyła również wniosek do Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 109165L w miejscowościach Bononia i Wólka Abramowska”, gdzie planowana kwota dotacji to ok. 340 000,00 zł. Zadanie zostało zakwalifikowane na 27 miejscu listy rankingowej Wojewody i ma pewność otrzymania wsparcia.

Poza tym, gmina zamierza w najbliższym czasie złożyć 2 wnioski drogowe w miejscowościach: Zastawie i Zagrody, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pierwszy wniosek dotyczy głównej drogi w miejscowości Zastawie o długości 1,12km. Szacunkowy koszt przebudowy wynosi ponad 1,8 mln. Natomiast drugi wniosek to przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do Malinia o długości niespełna 2 km. Przewidywana wartość robót budowlanych wynosi ponad 1,5 mln złotych.

Jak wynika z powyższego gmina Goraj nieustannie czyni starania o pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje wpływające na komfort i poprawę życia społeczeństwa. Czyni to skutecznie dzięki kompetentnej kadrze Urzędników, zaangażowaniu władz samorządowych oraz przychylności Pana Wojewody jak też Pana Marszałka.

Dzięki temu możemy obserwować dynamiczny rozwój Gminy Goraj.

 

Rekordowa dotacja z budżetu państwa dla gminy Goraj na drogi powodziowe i wąwozowe

W dniu 11 marca 2019 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim z rąk Wicemarszałka Sejmu Pani Beaty Mazurek i Wojewody Lubelskiego - Pana Przemysława Czarnka, Wójt Gminy Goraj - Pan Antoni Łukasik otrzymał promesy na odbudowę dwóch dróg „powodziowych” i dwóch dróg „wąwozowych” na łączną kwotę 1 622 640,00 zł.

Jest to rekordowa kwota w historii dotacji na ten cel dla gminy Goraj. Gmina korzystając z tego programu od wielu lat, nigdy nie otrzymała tak wysokiego wsparcia. Spośród 48 samorządów województwa lubelskiego to właśnie gmina Goraj otrzymała jedną z większych dotacji, a na pewno największą wśród gmin powiatu biłgorajskiego.

d

W ramach otrzymanej dotacji planowane są do realizacji następujące inwestycje:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 109163L od km 1+180 do km 2+170 w miejscowości Bononia, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016r., czyli utwardzenia 1km (990 m.b.) drogi tzw. sosnowe doły, planowana realizacja z płyt betonowych.

- Przebudowa drogi gminnej nr 109162L od km 0+700 do km 1+410 w miejscowościach Bononia i Zastawie, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2018r., czyli wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 710 m.b. od drogi wojewódzkiej 835 do drogi w Wólce Abramowskiej.

- Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113337L od km 0+000 do km 0+840 w miejscowości Średniówka, czyli utwardzenie wąwozu o dł. 840 m.b. o nawierzchni betonowej od drogi powiatowej do zabudowy w miejscowości Średniówka (drogi w tzw. Kliny)

- Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109178L od km 0+165 do km 0+430 w miejscowości Goraj, czyli utwardzenie odcinka 265 m.b. drogi w wąwozie ul. Polnej w Goraju do realizacji z nawierzchni betonowej.

Wszystkie wyżej wymienione inwestycje zostaną zrealizowane do końca 2019 roku.

 

Strona 1 z 61

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Kwiecień 2019
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 
Dzisiaj3
Wczoraj46
Tydzień49
Miesiąc1287
Użytkowników ogółem132249

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.