Strona główna

W Sołectwie Bononia mamy nowego Sołtysa

W dniu 23 stycznia 2022 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie sołectwa Bononia, na którym mieszkańcy dokonali wyboru nowego sołtysa oraz uzupełnili skład Rady Sołeckiej o jednego członka.

Nowym Sołtysem Bononii został Pan Zbigniew Dziadosz, natomiast nowym członkiem Rady Sołeckiej został Łukasz Bednarczyk.

Witamy w zespole – Nowych Członków.

 

Informacja Burmistrza Goraja

Szanowni Mieszkańcy sołectwa Bononia
Zapraszam mieszkańców sołectwa Bononia na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 23 stycznia (niedziela) o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju, ul. Frampolska 23. Głównym tematem zebrania jest wybór sołtysa sołectwa Bononia.

BURMISTRZ(-)

Antoni Łukasik

 

INFORMACJA Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goraju

Dodatek osłonowy przysługuje:

osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego

- mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatek osłonowy przysługuje:

- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Wnioski o dodatek osłonowy należy składać do 31.10.2022 r.

Wnioski o dodatek osłonowy złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Goraju

/-/ Andrzej Świca

 

Częściowe zwolnienie z opłaty dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady

W Gminie Goraj w drodze Uchwały Nr XXXII/198/2021 Rady Miejskiej w Goraju z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2021 r., poz. 4938) wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wysokość częściowego zwolnienia od opłaty wynosi 1,00 zł od jednego mieszkańca na miesiąc.

 

 • Co zrobić żeby skorzystać z ulgi za kompostowanie?
 • Posiadaj na swojej nieruchomości przydomowy kompostownik.

 

Złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z nowym obowiązującym wzorem, w której należy zaznaczyć kompostowanie w przydomowym kompostowniku.

Osoby, które chcą skorzystać ze zwolnienia od miesiąca stycznia 2022 roku (od stycznia nie będą oddawać bioodpadów) zobowiązane są do złożenia nowej deklaracji w terminie: od 2 stycznia 2022 roku do 10 lutego 2022 roku.

Pamiętaj, że w przypadku skorzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, bioodpady nie będą odbierane z nieruchomości przez firmę odbierającą odpady komunalne.

Zachęcamy właścicieli nieruchomości, którzy mają taką możliwość, do założenia przydomowego kompostownika. Kompostowanie jest naturalnym procesem przemiany bioodpadów w łatwo przyswajalny dla roślin nawóz organiczny, nazywany kompostem. Kompost, jako podłoże bogate w łatwo przyswajalne przez rośliny składniki stosowany jest jako substancja poprawiająca właściwości gleby w miejskich zieleńcach, w ogrodnictwie, rolnictwie. Pełnić może rolę nawozu. Kompostowanie to ekologiczna metoda wspierająca środowisko naturalne, mająca również wymiar ekonomiczny. Kompostowanie to sposób na oszczędności dla domowego budżetu oraz na zmniejszenie o 30-50% ogólnej ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów instalacji komunalnych.

Bioodpady kompostować można w specjalnym kompostowniku przydomowym (do nabycia w sklepie ogrodniczym, można go też wykonać samemu), jak też w otwartej pryzmie w ogrodzie.

W czasie kompostowania bioodpadów należy pamiętać o: mieszaniu kompostu, wilgotności kompostowanych odpadów, dostatecznej ilości tlenu (powietrza).

Do kompostowania można używać odpadów takich jak np:

 

 • ścięta trawa,
 • liście z drzew i krzewów,
 • resztki roślin ozdobnych i warzyw bez objawów chorób,
 • chwasty, które nie zawiązały jeszcze nasion,
 • owoce – uszkodzone i obite,
 • drobne gałęzie i duże gałęzie po rozdrobnieniu,
 • odpady roślinne  gospodarstwa domowego: obierki z warzyw i owoców, resztki potrwa, zużyte torebki herbaciane,
 • popiół drzewny, np. z kominka,
 • szary papier – czysty i niezadrukowany.

 

Nie należy używać do kompostowania odpadów takich jak:

 

 • liści, owoców i warzyw z objawami chorób,
 • skórek owoców cytrusowych – obniżają aktywność mikroorganizmów w glebie,
 • chwastów, które zawiązały już nasiona,
 • dużych, nierozdrobnionych gałęzi,
 • mięsa i kości,
 • zadrukowanego i bielonego papieru,
 • popiołu  innych materiałów niż drewno.

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie i nie kompostuje, nie posiada kompostownika bądź uniemożliwi dokonanie oględzin w celu weryfikacji zgodności podanych informacji, ze stanem faktycznym przez osobę upoważnioną przez Burmistrza Goraja do kontroli musi liczyć się z utratą zwolnienia, które mu przysługiwało.

Ważna informacja dotycząca posiadanego kompostownika przydomowego i korzystania ze zwolnienia za kompostowanie bioodpadów

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach można utracić prawo do zwolnienia w przypadku gdy, właściciel nieruchomości, który złożył deklarację zawierającą oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu bioodpadów:

 

 1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
 2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
 3. uniemożliwia burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym.

 

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w punktach 1-3. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

INFORMACJA BURMISTRZA GORAJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01 stycznia 2022 r. (PDF)

Oświadczenie o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (DOC)

Oświadczenie o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (PDF)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (PDF)

 

kurs

 

Informacja

obw

 

życzenia

 

Informacja Burmistrza

ogl2

 

Strona 1 z 110

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Styczeń 2022
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 
Dzisiaj89
Wczoraj84
Tydzień288
Miesiąc2000
Użytkowników ogółem209206

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.